Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Κογκό

Όπως κάθε χρόνο στα τέλη του μηνός Ιουλίου η Θεολογική Σχολή της Μητροπόλεως Κινσάσας του Κογκό απονέμει τους τίτλους σπουδών στους πτυχιούχους φοιτητάς της.

 

Περισσότερα: ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΙΝΣΑΣΑΣ - 2016

Τήν περασμένη Παρασκευὴ 11-7-2014 ἔγινε ἡ ἀπονομὴ τῶν πτυχίων τῶν νέων 15 ἀποφοίτων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου τοῦ Κογκὸ «Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης»

 

Περισσότερα: ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Πανεπιστημίου μας με το πανεπιστήμιο « Νεάπολις » Κύπρου σήμερα 14 Μαρτίου 2013 ξεκίνησαν οι παράδοσεις των μαθημάτων των καθηγητών του Μεταπτυχιακού τμήματος Θεολογίας του ανωτέρου Πανεπιστημίου εις το Μεταπτυχιακό τμήμα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας.

Την πρώτη ημέρα εδίδαξαν ο καθηγητής κ. Γεώργιος Μαντζαρίδης, Χριστιανική ηθική, ο καθηγητής και διευθυντής του τμήματος κ. Νικόλαος Ζαχαρόπουλος Εκκλησιαστική Ιστορία και ο καθηγητής Χρήστος Βασιλόπουλος Χριστιανική Παιδαγωγική.

Ήδη από καιρό διδάσκει ο καθηγητής της δογματικής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Μαρτζέλος.

___________________________________

Στην Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου μας εκτός των ανωτέρων καθηγητών διδάσκουν και καθηγηταί των Πανεπιστημίων, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Σύνδεϊ, Στρασβούργου και Βελά Ιωαννίνων.

 

 

Εἰς Mont-Ngafula τῆς Kινσάσας εὑρίσκεται ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ «Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης» τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου τοῦ Κογκό. Ἡ ἔναρξις τῆς λειτουργίας της ἔγινε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2007. Διδάσκουν καθηγηταὶ Πανεπιστημίου απὸ τὸ Κογκό, απὸ τὴν Αὐστραλία, τὴν Γαλλία, την Κύπρο καὶ τὴν Ἑλλάδα. Χρησιμοποιεῖται κατὰ τὶς παραδόσεις καὶ ἡ μέθοδος τῆς τηλεδιδασκαλίας. Φοιτοῦν περίπου 75 φοιτηταί. Τὰ μαθήματα γίνονται εἰς τὴν Γαλλική. Τὸ Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο εἶναι ανεγνωρισμένο απὸ τὸ κράτος καὶ ἰσότιμο μὲ τὰ ἄλλα Πανεπιστήμια τοῦ Κογκό. Οἱ φοιτηταὶ ἐκδίδουν περιοδικὸ μὲ τὸ ὄνομα «Echo». Εἰς τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ λειτουργεῖ καὶ ἐξεταστικὸ κέντρο πιστοποιήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ὑπαγόμενο εἰς τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος.

 

Σελίδα 1 από 2