Ημερολόγιο της Εκκλησίας

Ἀγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητά μου παιδιά,

Ὁ Πανάγαθος Θεὸς μᾶς χαρίζει καὶ ἐφέτος ἕνα νέο ἔτος, τὸ ἔτος 2013, γιὰ νὰ τὸν  γαπήσουμε μὲ ὅλη μας τὴν ψυχή, μὲ ὅλη μας τὴν διάνοια, μὲ ὅλη μας τὴν δύναμι, νὰ ἐργασθοῦμε τὶς ἐντολές του, νὰ γωνισθοῦμε νὰ γίνουμε καλύτεροι διορθώνοντας τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος καὶ νὰ πορευθοῦμε τὸν δρόμο πρὸς τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Τοῦτο απαιτεῖ ἕνα συνεχὴ  γώνα, μιὰ συνεχὴ καθημερινὴ προσπάθεια. Προσπάθεια νὰ γνωρίσουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὴν διδασκαλία τῆς πίστεώς μας, τὴν Ὀρθόδοξο διδασκαλία, ὥστε νὰ ἐναρμονίσουμε αναλόγως τὴν ζωή μας.

Ὁ κατηχητικὸς λόγος, τὸν ὁποῖο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία προσφέρει στοὺς  νθρώπους, εἶναι τὸ σωτήριο φάρμακο, ἡ θεία τροφή, εἶναι ὁ ὁδοδείκτης ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ κοντὰ στὸν Χριστό, στὴν αἰώνιο Ζωή. Δὲν εἶναι λόγος ανθρώπινος ὥστε μὲ τὸν χρόνο καὶ τὶς συνθῆκες νὰ  λλάζει καὶ νὰ μεταβάλλεται. Δὲν ἔχει πολλὲς ἑρμηνεῖες. Εἶναι ἁπλός, καθαρός καὶ σωτήριος. Διότι ἐδόθη  πὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, διότι μετεδόθη  πὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ παρεδόθη στοὺς ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι καὶ μᾶς τὸν κήρυξαν, μᾶς τὸν ἑρμήνευσαν καὶ τὸν παρέδωσαν στοὺς διαδόχους των αρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ ἔφθασε μέχρι σήμερα  νόθευτος. Αὐτὸς εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος λόγος, αὐτὸ εἶναι τὸ Ὀρθόδοξο κήρυγμα. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία αὐτὸ διδάσκει ἐδῶ καὶ 2013 χρόνια καὶ αὐτὸ φυλάττει χωρὶς νὰ τὸ αλλοιώνει. Αὐτὸ εἶναι τὸ κήρυγμά της καὶ σὲ αὐτὸ διαφέρει απὸ ὅλες τὶς ἄλλες θρησκευτικὲς κοινότητες, στὸ ὅτι κρατᾶ ανόθευτο τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸ ποὺ δίδαξαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ τὸ συνέχισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ οἱ διάδοχοί τους χωρὶς νὰ προσθέσουν ἢ νὰ  φαιρέσουν τίποτα.

Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων πρέπει νὰ εἶναι καθημερινὸ μέλημά μας. Ἀπὸ αὐτὸ μαθαίνουμε τί εἶναι Ὀρθοδοξία, ποιὰ εἶναι τὰ δόγματα τῆς πίστεώς μας, ποιὰ εἶναι τὰ μυστήρια, μέσῳ τῶν ὁποίων λαμβάνουμε τὴν θεία Χάρη, καὶ πῶς πρέπει νὰ ἐναρμονίσουμε τὴν ζωή μας πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Τὸ ἔτος αὐτὸ ἂς εἶναι μιὰ συνεχὴς προσπάθεια, ὥστε διὰ τῆς μελέτης, τῆς κατηχήσεως καὶ τῆς προσευχῆς νὰ γνωρίσουμε τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Νὰ τὴν κρατήσουμε ὡς πολύτιμο μαργαρίτη μέσα στὴν καρδιά μας, καὶ τότε αὐτὴ θὰ γεμίσει τὴν ψυχὴ καὶ τὴν ζωή μας μὲ οὐράνιο φῶς καὶ θὰ μᾶς ὁδηγήσει κοντὰ στὸν Χριστό, στὴν ἐπουράνιο Βασιλεία, στὸν Παράδεισο.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης Κεντρῴας Ἀφρικῆς

Νικηφόρος Μικραγιαννανίτης